Park tour of MTBO Tallinn 2019

Park tour of MTBO Tallinna 2019 juhendit vaata siit »

For Park Tour of MTBO Tallinn 2019 competition information in English click here »

Tallinna Meistrivõistluste rattaorienteerumises 2019 stardinimekirja vaata siit »

For the start list of the Tallinn Championship in bicycle orienteering 2019 click here »

MTB Park Tour 2019 stardinimekirja vaata siit »

For the start list of the MTB Park Tour 2019 click here »

Tallinna Meistrivõistluste rattaorienteerumises 2019 tulemusi vaata siit »

For the results of the Tallinn Championship in bicycle orienteering 2019 click here »

Tallinna Meistrivõistluste rattaorienteerumises 2019 SI aegu vaata siit »

For the splits of the Tallinn Championship in bicycle orienteering 2019 click here »

Park tour of MTBO Tallinna 2019 tulemusi vaata siit »

For the results of the Park tour of MTBO of Tallinn 2019 click here »

Park tour of MTBO Tallinna 2019 SI aegu vaata siit »

For the splits of the Park tour of MTBO of Tallinn 2019 click here »

Park tour of MTBO Tallinna 2019 koondtulemusi vaata siit »

For the total results of the Park tour of MTBO of Tallinn 2019 click here »

 

Eesti rattaorienteerumise karikasarja 2. ja 3. etapp
esimene osavõistlus on Tallinna MV

Eesmärgid

  • Propageerida sportlikke eluviise läbi emotsionaalse spordiala 

  • Pakkuda võistlemise võimalust nii harrastajatele kui koondistele 

Ajakava

29.06.2019, stardid algavad 14:00 (Tallinna MV)
30.06.2019, stardid algavad 10:00

Asukoht

Võistluskeskuse asukohta vaata siit ».

Kaart

Rattaorienteerumiskaart 2019 kevad
Kaart on veekindlal paberil.
Mõõtkavad 1:10 000 ja 1: 12 500 h2,5m

Rajad

1.päev

2.päev

Klassid

km/optimaalne

KP

Kaardi formaat 1:10 000

km/optimaalne

KP

Kaardi formaat 1:12 500


M40 M21A

16,1/ 22,4

19

A3

33,3/ 43,8

25

A3

Kahepoolne kaart

M20 N40

10,8/ 14,7

13

A3 

19,1/ 25,3

14

A3 

Kahepoolne kaart

M60 M17

N20 N50

8,9/ 12,2

12

 A3

17,6/ 23,0

14

 A3


M50

N21A

12,9/ 16,9

14

A3 

27,5/ 35,6

19

A3 


N17

7,1/ 8,9

9

A3 

12,6/ 16,8

9

A3 Maastik

Rajad ja tänavad on enamasti kiiresti sõidetavad. Tänava ületustes kohtunike ei ole. Kaardistus on toimunud eelneva 60 päeva jooksul. Kaart ei kajasta väikeseid ebamääraseid radu. Metsast läbilõiked on lubatud ja kohati sõidetavad kiiresti, mis vähendab optimaalset teepikkust.

Ohukohad

Avalikud teed, kitsad pimedad tänava nurgad, järsakud, klaasikillud.

Soojendusala

Võistluskeskusesse lisatakse skeem!

Võistlusklassid ja osavõtutasud

Klass

Osavõtutasu 29.06.

Osavõtutasu 30.06.

M17*, N17*

3 €

7 €

M20, N20

6 €

12 €**

M21A, N21A, M40, N40, M50

9 €

17 €

N50, M60

6 €

17 €**

* Eesti rattaorienteerumise karikasarja punktiarvestuse tarbeks tehakse klasside MN14 väljavõte klasside MN17 tulemustest.
** Kuni 18 a (k.a) kehtib teisel päeval soodushind 7€
** 63 a ja vanematele kehtib teisel päeval soodushind 12 €.
Tallinna MV korraldamist toetab Tallinna linn.

Kaart

Rattaorienteerumiskaart, välitööd kevad 2019

Rajad

29.06. Tallinna MV-l võisteldakse lühendatud tavarajal, v.a klassid MN21A – lühirajal. Radade täpsemad pikkused avaldatakse hiljem.

30.06. Võisteldakse tavarajal. Ligikaudsed radade optimaalsed pikkused saavad olema:

M klassid

N klassid

Optimaalne rajapikkus

M21A, M40


~ 44 km

M50

N21

~ 35 km

M20

N40

~ 28 km

M17, M60

N20, N50

~ 23 km


N17

~ 16 km


Võistlusreeglid

Ilma kiivrita starti ei lubata. KP-d tuleb läbida koos rattaga, mitte läbimisel tulemus tühistatakse. Võistlejad on kohustatud rajal vastutulevatest ratturitest mööduma paremalt. Avalikel teedel tuleb täita liikluseeskirju, ETTEVAATUST maanteede ületamisel! Võistleja osaleb võistlusel omal vastutusel ja registreerimisega kinnitab omavastutuse. Radade vahelised lõiked läbi metsa on lubatud. Hoovidest läbisõit keelatud. SI jaamas märkimisel heli- ja valgussignaali puudumisel tuleb komposteerida võistluskaardi serva.

Registreerimisega nõustub osaleja avalikkusele suunatud teabe avaldamisega ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja videomaterjale ettevõtmise propageerimiseks.

Stardikorraldus

Eelstart 2 min. Orienteerumiskaadri saab kätte 1 min enne starti. Stardialasse sisenemist tühjendada SI-kaardi mälu ja kontrollida selle toimimist "Clear" ja "Check" jaamades.

Märkesüsteem

Kõikides klassides SPORTIdent AIR märkesüsteem. Registreerimisel teatada SI kiibi number. Korraldajatelt on võimalik SI kiipe rentida hinnaga 1,5 €. Infolauast väljastatakse SI AIR kiibid. Renditud kiibi kaotamisel tasuda kiibi maksumus. Kasutusel olevad SI jaamad võimaldavad märke sooritamist jaamast 0,3 m kauguselt. Punktis ei pea seisma jääma ja kontrollpunkti läbimise märke saab sõidult. Tungivalt soovitame SI jaama mitte puutuda, kuna seda ei ole punkti märkimiseks vaja teha. Kui AIR kiip on piisavalt lähedal SI jaamale hakkab ta punane LED tuli vilkuma ja piiksuma. See tähendab, et märge on sooritatud ja võib edasi sõita. AIR kiibi soovitame kinnitada parema käe randmele ja kaotuse vältimiseks fikseerida kumm haaknõelaga.

Sarnaselt tavaliste SI- kiipidega tuleb enne starti kiip NULLIDA ja KONTROLLIDA. Kontrollimine aktiveerib kiibi aktiivosa (see mis võimaldab distantsilt märget teha). Töötaval kiibil vilgub 5sek intervalliga roheline LED indikaator. Finišis on kasutusel võimsam jaam ja selle tööala on 1,8 m. Finišis märget tegema ei pea, tuleb sõita läbi värava. Kiip piiksub ja lülitub VÄLJA! Välja lülitanud SI kiip enam märkeid ei fikseeri.

Autasustamine

Tallinna MV: Kõikides klassides autasustatakse kolme paremat Tallinna medalitega (sõltumata osavõtjate arvust klassis). Põhiklassi võitjad saavad ka Tallinna meene.

Tallinna MV korraldamist toetab Tallinna linn.

Park Tour of MTBO Tallinn 2019 kahe päeva summas peetakse koondarvestust punktide liitmisel. Kohapunkte saavad mõlemal etapil esimesed nelikümmend parimat järgmiselt: I koht - 50 punkti, II - 45 punkti, III - 41 punkti, IV - 38 punkti, V - 36, VI - 35, … , 40. koht - 1 punkt. Punktide võrdsuse korral vaadatakse kahe võistluspäeva aegade summat. Autasustatakse igas klassis kolme paremat võistlejat. Kui klassis on alla kümne osavõtja, siis autasustatakse ainult esimest kohta.

Esmaabi

Finišis olemas esmaabivahendid.

Registreerimine

Registreerimine toimub kuni 25.06. kell 23:59 portaalis https://www.osport.ee/. Koos registreerimisega tasuda osavõtumaks Orienteerumisklubi Nõmme arvele A/A EE507700771001309152 (LHV). Lisaregistreerimine toimub vabade reservkohtade piires 1,5-kordse osavõtu tasuga. Registreerimisel teatada ka SI kiibi rentimise soov.

Lisainformatsioon

Avaldatakse kodulehel http://www.oknomme.ee.

Korraldajad

MTÜ Orienteerumisklubi Nõmme    http://www.oknomme.ee/

Peakorraldaja:    Kaido Nurja    +372 50 57187    kaido.nurja@gmail.com
Peakohtunik:    Taavi Tambur    pargijooksud@gmail.com
Peasekretär:    Olga Andrejeva    +372 53777111    pargijooksud@gmail.com
Rajameister:    Kaido Nurja

 

 

Stages 2 & 3 of the Estonian Cup in mountain bike orienteering
The first stageis Championship of Tallinn

Time Schedule

29/06/2019, starts with the beginning at 14:00 (Championship of Tallinn)
30/06/2019, starts with the beginning at 10:00

Location

Location of the competition center see here ».

Map

MTBO map, survey in 2019 spring
Map is waterproof
Scales 1:10 000 and 1: 12 500, equidistance 2,5m
Mapping has done within 60 days from conpetition date. Small indistinct paths may be not mapped.

Courses

1st day

2nd day

Classes

km/optimal

CPs

Map size 1:10 000

km/optimal

CPs

Map size 1:12 500


M40 M21A

16,1/ 22,4

19

A3

33,3/ 43,8

25

A3

Map on two sides

M20 N40

10,8/ 14,7

13

A3 

19,1/ 25,3

14

A3 

Map on two sides

M60 M17

N20 N50

8,9/ 12,2

12

 A3

17,6/ 23,0

14

 A3


M50

N21A

12,9/ 16,9

14

A3 

27,5/ 35,6

19

A3 


N17

7,1/ 8,9

9

A3 

12,6/ 16,8

9

A3 Terrain

Tracks and streets are mostly fast rideable. There are no marshalls on street crossings. Cutting is allowed, it may shorten the distance.

Warning

Public roads and strelets, blind corners, cliffs, broken class.

Warm-up area

Will be shown at event centre.

Competition classes and participation fees

Class

Participation fee of 29.06.

Participation fee of 30.06.

M17*, N17*

3 €

7 €

M20, N20

6 €

12 €**

M21A, N21A, M40, N40, M50

9 €

17 €

N50, M60

6 €

17 €**

* The excerpt of the categories MN14 for the overall points score calculation concerning the mountain-bike championship series of Estonia will be made from the results of the categories MN17.
** The discounted fee for 2nd day concerning all competitors younger than 18 yo (included) is 7.- €
** The discounted fee for 2nd day concerning all competitors older than 63 yo is 12 €.
The event of Championship of Tallinn is supported by Tallinn’s municipality.

Map

The map of mountain-bike orienteering, on-field update on spring 2019

Courses

29.06. The Tallinn Championship is held on the shortened long distance, except categories MN21A – middle distance. The exact lengths of the courses will be detailed later.

30.06. Competition will be held on long distance. The approximate lengths of the circuits will be as follows:

Categories M

Categories W

Optimal length of the course

M21A, M40


~ 44 km

M50

N21

~ 35 km

M20

N40

~ 28 km

M17, M60

N20, N50

~ 23 km


N17

~ 16 km


Competition rules

The helmet is mandatory – competitors without helmet are not allowed in the start.

Leaving the bike for visiting the CP is not allowed; if doing so, the competitor will be disqualified. Applied is the rule to meet the bikers coming from the opposite direction of the track by the right. While driving on the roads traffic rules must be observed. Particular PRECAUTION is needed when crossing the roads! The competitor is participating the competition at his own risk and the fact of his or her registration on the competitors list is considered as the guarantee of the competitors own responsibility. The shortcuts between the tracks in the forest are allowed.

Start set-up

Prestart time is 2 min. The orienteering map is handed over 1 min before the starting time.

Marking system

SPORTIdent AIR punching system applicable for all the categories. While registering, the competitor has to report his or her SI-chip number. The rent of SI-chips is possible with the additional cost of 1,5 €.

The capture range of installed SI-stations for marking is 0.3 meters. The SI punching range of the finish station is 1,8 m.

Awarding

Tallinn’s Championship: Three of the best times in all categories will be awarded with Tallinn’s medals (regardless of the number of participants in that category). All winners of the main categories will be awarded with the Tallinn’s souvenir.

Tallinn’s Championship is supported by the Tallinn’s municipality.

In the summary of two days in Park Tour of MTBO Tallinn 2019, the overall score is obtained by summing the points. The points according the placement on the both stages will be given to the first 40 best times as follows: I place - 50 points, II - 45 points, III - 41 points, IV - 38 points, V - 36, VI - 35, … , 40. place - 1 point. In case of equity in points, the sum of times of the two competition days will be considered. Will be awarded the three bests of each category. In case of less than 10 participants in a category, only the first place will be awarded.

Registration

The registration is open until 25.06 at 23:59 on the web site https://www.osport.ee/. While registering, the participation fee has to be transferred on the banking account of the orienteering club Nõmme; A/A EE507700771001309152 (LHV). The additional registering is possible in the limit of the complementary places against the fee of registration multiplied by 1.5. While registering, required is also the information about the need to rent the SI-chip.

Additional information

Will be published on the website at: http://www.oknomme.ee.

Organizers

Orienteering Club Nõmme    http://www.oknomme.ee/

Main organizer:    Kaido Nurja    +372 50 57187    kaido.nurja@gmail.com
Chief Arbitrary:    Taavi Tambur    pargijooksud@gmail.com
General Secretary:    Olga Andrejeva    +372 53777111    pargijooksud@gmail.com
Circuits planning & executing officer:    Kaido Nurja

 


Toetajad

Copyright © OK Nõmme